► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   Thông báo chung
Quản trị-Trường THPT - [28.09.2018; 08:55:23]

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2157/SGDĐT-GDTrH Lạng Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2018 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao năm học 2018-2019 Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố Thực hiện công văn số 3946/BGDĐT GDTC ngày 31/8/2018 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2018 - 2019; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất (GDTC), hoạt động thể thao năm học 2018-2019 như sau: I. NHIỆM VỤ CHUNG Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội; Nghị quyết số 51/2017/QH2014 ngày 21/11/2017 của Quốc hội và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông ; tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả nội dung chương trình môn học GDTC và hoạt động thể thao trường học nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên(HSSV) ; đẩy mạnh xây dựng trường học an toàn, phòng, tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt vào các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, đẩy mạnh việc dạy bơi cho HSSV ; tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tổ chức hiệu quả môn học GDTC, các hoạt động thi đấu thể dục thể thao HSSV, nhà giáo, cán bộ quản lý(CBQL) ; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo, CBQL làm công tác GDTC đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 1. Công tác giáo dục thể chất Tổ chức, thực hiện chương trình môn học giáo dục thể chất đảm bảo thời lượng, phù hợp về nội dung, hình thức. Đổi mới phương pháp giáo dục thể chất theo hướng phát triển năng lực học sinh, tạo sự hứng thú, yêu thích cho học sinh khi tham gia giờ học thể dục. Chuẩn bị điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện chương trình GDTC thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới. Triển khai hiệu quả Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. 2. Hoạt động thể thao trường học Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ thể thao trong nhà trường, cơ sở giáo dục. Tăng cường tổ chức hoạt động thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, cán bộ nhà giáo(CBNG) được thường xuyên tham gia tập luyên, thi đấu nhằm duy trì, nâng cao sức khỏe, thể lực phục vụ tốt cho lao động, học tập. Các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở trong năm học 2018 – 2019 và hướng tới Hội khỏe Phù Đổng cấp Tỉnh và Toàn Quốc lần thứ X. Tổ chức các hoạt động thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ hiệu quả, đảm bảo 100% học sinh trong toàn trường tham gia thể dục buổi sáng, giữa giờ thường xuyên, hàng ngày. Tiếp tục triển khai hiệu quả dạy võ cổ truyền trong nhà trường theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trọng tài cho CBGV, cán bộ phụ trách công tác GDTC, thể thao trường học. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ GDTC, hoạt động thể thao, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước HSSV đối với các trường học. Bố trí kinh phí, tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao các cấp trong năm học 2018 – 2019. 3. Công tác phòng, chống tai nạn đuối nước. Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đối với học sinh, chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận biết, kỹ năng chủ động phòng, tránh tai nạn đuối nước. Tăng cường chỉ đạo, khuyến khích nhà trường, cơ sở giáo dục đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư bể bơi trong trường học, tổ chức dạy bơi cho học sinh trong và ngoài nhà trường bằng các hình thức phù hợp. Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các em thực hiện quy định an toàn từ nhà đến trường và từ trường về nhà; khuyến cáo các em tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước…, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng, đặc biệt vào các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ. Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo Sở; - Các phòng cơ quan Sở; - Lưu: VT, GDTrH. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC (đã kí) Hà Thị Khánh Vân