► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động của nhà trường
  3. N槕hr֩-v


Tuần lễ học tập suốt đời

Số lượt xem155;Thời gian4.10.2018-21:09;Người đăngTrần Ngọc Hưng

SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN

TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH

 
   

 


Số: ...../KH-DTNT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


                 Lạng Sơn, ngày 26 tháng 9  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2018”

 

          Thực hiện Công văn số 1997/SGDĐT- HKH ngày 12/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2018”. Trường THPT Dân tộc nội trú Tỉnh lập kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động với nội dung cụ thể như sau:

  1. Mục đích

Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ.

Việc tổ chức Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, các lực lượng xã hội qua đó khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

  1. Chủ đề: Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”
  2. Thời gian : từ 01/10/2018 đến 07/10/2018. Khai mạc vào sáng thứ hai ngày 01 tháng 10 năm 2018
  3. Nội dung

          4.1. Công tác giáo dục tuyên truyền

          - Triển khai nội dung kế hoạch “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2018” của trường tới toàn thể cán bộ,giáo viên, nhân viên và học sinh

          - Tuyên truyền giáo dục cho toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường về ý nghĩa của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

         - Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời: tiết chào cờ thứ 2 ngày 01/10/2018. 

          4.2. Hoạt động của thư viện

          - Rà soát và xây dựng kế hoạch mua bổ sung sách và các tài liệu tham khảo

          - Thư viện trường mở cửa tất cả các buổi trong tuần (từ thứ 2 ngày 01/10/2018 đến thứ 7 ngày 07/10/2017 và tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên và học sinh mượn sách và tài liệu.

          - Nhân viên thư viện hướng dẫn học sinh khối 10 cách mượn sách của thư viện nhà trường và giới thiệu sách “Tôi tự học” của tác giả Nguyễn Duy Cần vào giờ sinh hoạt thứ 7 ngày 6/10/2018.

  1. 3. Các hoạt động phối hợp

          - Khuyến khích các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tự nguyện quyên góp sách cho thư viện trường.

          - Giáo viên môn Tin lồng ghép giới thiệu cách khai thác các trang học tập trên mạng Internet trong các bài giảng.

          - Giáo viên chủ nhiệm lồng ghép chủ đề học tập suốt đời với một số nội dung như: kinh nghiệm đọc sách, giới thiệu sách mới, sách hay... trong giờ sinh hoạt lớp ngày 06/10/2018.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2018”. Nhà trường yêu cầu các tập thể, cá nhân triển khai theo kế hoạch, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phát sinh, báo cáo lãnh đạo trường để được xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng GDTXCN (đế b/c)

- GV, HS toàn trường

- Nhân viên thư viện

- L­ưu VT.

K.T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                          

 

Khổng Thị Ngọc