► Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020       ► Sở GDĐT Lạng Sơn phối hợp với Đài truyền hình Lạng Sơn phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.       ► Ngày 16/4/2020 Bộ GDĐT họp trực tuyến với 17 Sở GDĐT về Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

   Thông báo chung
Quản trị-Trường THPT - [19.12.2018; 10:58:29]

Giử Giáo Viên THPT trong hội đồng SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT VĂN QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 67/QĐ-THPT Văn Quan, ngày 10 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi Học kỳ I năm học 2018-2019 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VĂN QUAN Thực hiện công văn số 3024/SGDĐT-GDTrH, ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức thi học kì I cấp THPT năm học 2018-2019; Căn cứ vào kế hoạch số 75/SGDĐT-GDTrH, ngày 30 tháng 11 năm 2018 của trường THPT Văn Quan về kế hoạch tổ chức thi học kì I năm học 2018-2019; Xét yêu cầu, năng lực công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thành lập Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi học kỳ I khối 10, 11, 12 năm học 2017-2018 (có danh sách kèm theo) Điều 2: Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn. Hội đồng coi thi làm việc từ 7h00’ ngày 25/12/2018 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Hội đồng chấm thi làm việc từ 14h00’ ngày 25/12/2018 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3: Bộ phận Văn phòng, Kế toán, Thủ quỹ trường THPT Văn Quan và các ông (bà) có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Sở GD&ĐT-P.GDTrH; - Ban lãnh đạo trường; - Các TTCM, tổ VP; - Kế toán trường; - Lưu: VT, trường. HIỆU TRƯỞNG Bùi Ngọc Đồng DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI THI HỌC KÌ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2018-2019 (Kèm theo Quyết định số 67/QĐ ngày 10/12/2018 của Hiệu trưởng trường THPT Văn Quan) TT Họ và tên Chức vụ/Môn Chức danh 1. Bùi Ngọc Đồng HT/Địa Chủ tịch HĐCT 2. Hứa Thị Hoàn Phó HT Phó CT HĐCT 3. Đào Anh Thắng Phó HT Phó CTHĐCT 4. Phùng Văn Duy Phó HT Phó CTHĐCT 5. Phùng Văn Tuấn Thư ký HĐ/CN Thư kí HĐCT 6. Nông Văn Hà P.CTCĐ/Tin Thư kí HĐCT 7. Lê Thị Thùy Dương TTCM/Địa Thư kí HĐCT 8. Hoàng Trung Úy P.BTĐ/GDCD Ủy viên 9. Triệu Thị Phiến GV Địa Ủy viên 10. Nguyễn Hữu Lê Lộc TPCM/GV Sử Ủy viên 11. Hoàng Trung Kiên GV Sử Ủy viên 12. Ngô Văn Thành GV Sử Ủy viên 13. Chu Thị Phương Điệp TTCM/Toán Ủy viên 14. Lưu Xuân Thảo GV Tin Ủy viên 15. Nông Khánh Trình GV Toán Ủy viên 16. Liễu Văn Toàn TTCM/Lý Ủy viên 17. Lành Thị Giang TPCM/Hóa Ủy viên 18. Nguyễn Thi Thảo GV Lý Ủy viên 19. Linh Văn Đức GV CN Ủy viên 20. Lâm Thiện Ngân GV Hóa Ủy viên 21. Khổng Văn Hạnh TTCM/T. Dục Ủy viên 22. Bùi Văn Mạnh GV T. Dục Ủy viên 23. Hoàng Văn Phong GV T. Dục Ủy viên 24. Lương Văn Thành CTCĐ/Văn Ủy viên 25. Đoàn Thị Hải Vương GV Văn Ủy viên 26. Tiêu Thị Hương GV Văn Ủy viên 27. Trần Thị Quỳnh GV Văn Ủy viên 28. Nguyễn Thu Trang BTĐTN/Văn Ủy viên 29. Nguyễn Thị Bích Vân TTCM/T.Anh Ủy viên 30. Liễu Thị Hảo GV T.Anh Ủy viên 31. Hà Thị Thơm TTVP/KT Phục vụ 32. Hoàng Thu Miền TPVP/VT Phục vụ 33. Hứa Thị Hoài NV tạp vụ Phục vụ 34. Hoàng Cẩm Ly NV Y tế Phục vụ 35. Hoàng Minh Duẩn Bảo vệ Bảo vệ 36. Hà Văn Khíp Bảo vệ Bảo vệ (Ấn định danh sách có 36 người) DANH SÁCH HỘI ĐỒNG COI THI HỌC KÌ I KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2017-2018 (Kèm theo Quyết định số 67/QĐ ngày 10/12/2018 của Hiệu trưởng trường THPT Văn Quan) TT Họ và tên Chức vụ/Môn Chức danh 1. Bùi Ngọc Đồng HT/Địa Chủ tịch HĐCT 2. Hứa Thị Hoàn Phó HT Phó CT HĐCT 3. Đào Anh Thắng Phó HT Phó CTHĐCT 4. Phùng Văn Duy Phó HT Phó CTHĐCT 5. Phùng Văn Tuấn Thư ký HĐ/CN Thư kí HĐCT 6. Nông Văn Hà GV Tin Thư kí HĐCT 7. Lê Thị Thùy Dương TTCM/GV Địa Thư kí HĐCT 8. La Thị Thảo TPCM/GV Tin Ủy viên 9. Đoàn Ngọc Lan GV Toán Ủy viên 10. Hà Thị Thu Lê GV Toán Ủy viên 11. Nông Thị Liễu GV Lý Ủy viên 12. Nông Thị Vinh GV Hóa Ủy viên 13. Trần Văn Hào GV Sinh Ủy viên 14. Dương Thúy Nga GV Sinh Ủy viên 15. Nguyễn Thị Hải Yến GV Sinh Ủy viên 16. Hoàng Thúy Hằng TTCM/GV Văn Ủy viên 17. Hoàng Thị Thanh Lam TPCM/GVT.Anh Ủy viên 18. Liễu Thị Thanh Tâm GV T.Anh Ủy viên 19. Hoàng Trung Úy P.BTĐTN/GDCD Ủy viên 20. Triệu Thị Phiến GV Địa Ủy viên 21. Nguyễn Hữu Lê Lộc TPCM/GV Sử Ủy viên 22. Hoàng Trung Kiên GV Sử Ủy viên 23. Ngô Văn Thành GV Sử Ủy viên 24. Chu Thị Phương Điệp TTCM/GV Toán Ủy viên 25. Lưu Xuân Thảo GV Tin Ủy viên 26. Nông Khánh Trình GV Toán Ủy viên 27. Liễu Văn Toàn TTCM/GV Lý Ủy viên 28. Lành Thị Giang TPCM/GV Hóa Ủy viên 29. Nguyễn Thi Thảo GV Lý Ủy viên 30. Linh Văn Đức GV CN Ủy viên 31. Lâm Thiện Ngân GV Hóa Ủy viên 32. Bùi Văn Mạnh GV T. Dục Ủy viên 33. Hoàng Văn Phong GV T. Dục Ủy viên 34. Lương Văn Thành CTCĐ/GV Văn Ủy viên 35. Tiêu Thị Hương GV Văn Ủy viên 36. Trần Thị Quỳnh GV Văn Ủy viên 37. Nguyễn Thu Trang BTĐTN/GV Văn Ủy viên 38. Nguyễn Thị Bích Vân TTCM/GV T.Anh Ủy viên 39. Liễu Thị Hảo GV T.Anh Ủy viên 40. Hà Thị Thơm TTVP/KT Phục vụ 41. Hoàng Thu Miền TPVP/VT Phục vụ 42. Hứa Thị Hoài NV tạp vụ Phục vụ 43. Hoàng Cẩm Ly NV Y tế Phục vụ 44. Hoàng Minh Duẩn Bảo vệ Bảo vệ 45. Hà Văn Khíp Bảo vệ Bảo vệ (Ấn định danh sách có 45 người) DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 (Kèm theo Quyết định số 67/QĐ ngày 10/12/2018 của Hiệu trưởng trường THPT Văn Quan) TT Họ và tên Chức vụ/môn Nhiệm vụ 1. Bùi Ngọc Đồng Hiệu trưởng Chủ tịch HĐChT 2. Hứa Thị Hoàn Phó Hiệu trưởng Phó CT HĐChT 3. Đào Anh Thắng Phó Hiệu trưởng Phó CTHĐChT 4. Phùng Văn Duy Phó Hiệu trưởng Phó CTHĐChT 5. Lê Thị Thùy Dương TTCM/GV Địa Chấm thi môn Địa (Nhóm trưởng) 6. Triệu Thị Phiến GV Địa Chấm thi môn Địa 7. Nguyễn Hữu Lê Lộc TPCM/GV Sử Chấm thi môn Địa 8. Hoàng Trung Kiên GV Sử Chấm thi môn Sử (Nhóm trưởng) 9. Ngô Văn Thành GV Sử Chấm thi môn Sử 10. Hoàng Trung Úy P.BTĐ/GDCD Chấm thi môn GDCD (N.trưởng) 11. Dương Thị Bình GV GDCD Chấm thi môn GDCD 12. Chu Thị Phương Điệp TTCM/GV Toán Chấm thi môn Toán (N.trưởng) 13. Đoàn Ngọc Lan GV Toán Chấm thi môn Toán 14. Nông Khánh Trình GV Toán Chấm thi môn Toán 15. Hoàng T. Kim Duy GV Toán Chấm thi môn Toán 16. Hà Thị Thu Lê GV Toán Chấm thi môn Toán 17. Vi Thị Mai Phượng GV Toán Chấm thi môn Toán 18. La Thị Thảo TPCM/GV Tin Chấm thi môn Tin (Nhóm trưởng) 19. Lưu Xuân Thảo GV Tin Chấm thi môn Tin 20. Nông Văn Hà GV Tin Chấm thi môn Tin 21. Liễu Văn Toàn TTCM/GV Lý Chấm thi môn Lý (Nhóm trưởng) 22. Nông Thị Liễu GV Lý Chấm thi môn Lý 23. Nguyễn Thi Thảo GV Lý Chấm thi môn Lý 24. Phùng Văn Tuấn TKHĐ/C.Nghệ Chấm thi môn CN (Nhóm trưởng) 25. Linh Văn Đức GV CNghệ Chấm thi môn CN 26. Lành Thị Giang TPCM/GV Hóa Chấm thi môn Hóa (N. trưởng) 27. Nông Thị Vinh GV Hóa Chấm thi môn Hóa 28. Lâm Thiện Ngân GV Hóa Chấm thi môn Hóa 29. Nguyễn Thị Hải Yến GV Sinh Chấm thi môn Sinh (N. trưởng) 30. Trần Văn Hào GV Sinh Chấm thi môn Sinh 31. Dương Thúy Nga GV Sinh Chấm thi môn Sinh 32. Lương Văn Thành CTCĐ/GV Văn Chấm thi môn Văn (N. trưởng) 33. Hoàng Thúy Hằng TTCM/GV Văn Chấm thi môn Văn 34. Đoàn Thị Hải Vương GV Văn Chấm thi môn Văn 35. Tiêu Thị Hương GV Văn Chấm thi môn Văn 36. Trần Thị Quỳnh GV Văn Chấm thi môn Văn 37. Nguyễn Thu Trang BTĐTN/GV Văn Chấm thi môn Văn 38. Nguyễn Thị Bích Vân TTCM/T.Anh Chấm thi môn T.Anh (N. trưởng) 39. Hoàng Thị Thanh Lam TPCM/T.Anh Chấm thi môn T.Anh 40. Liễu Thị Thanh Tâm GV T.Anh Chấm thi môn T.Anh 41. Trần Việt Hùng GV T.Anh Chấm thi môn T.Anh 42. Liễu Thị Hảo GV T.Anh Chấm thi môn T.Anh 43. Hà Thị Thơm TTVP/KT Phục vụ 44. Hoàng Thu Miền TPVP/VT Phục vụ 45. Hứa Thị Hoài NV tạp vụ Phục vụ 46. Hoàng Cẩm Ly NV Y tế Phục vụ (Ấn định danh sách có 42 người)