► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. JjnrjZ)


Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; tổng kết 20 năm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 – 2017

Số lượt xem276;Thời gian16.8.2018-14:34;Người đăngLương Ánh Tuyết

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; tổng kết 20 năm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 – 2017

 

Đại biểu tham dự Hội nghị

         Sáng ngày 14/8/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết số 29) và Tổng kết 20 năm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 - 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới GDĐT tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên đại diện các Ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới GDĐT tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể của tỉnh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Chỉ đạo đổi mới GDĐT các huyện, thành phố. Về phía ngành GDĐT, có đồng chí Trần Quốc Tuấn -Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới GDĐT tỉnh Lạng Sơn, các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Chủ tịch Công đoàn ngành, các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên các phòng cơ quan Sở, Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT các huyện, thành phố; lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn, Thư ký Hội đồng, Tổ trưởng chuyên môn các đơn vị trực thuộc Sở; các TT GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh, đại diện các tập thể, các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 – 2017.

Đồng chí Hà Thị Khánh Vân – Phó Giám đốc Sở GDĐT trình bày báo cáo tại Hội nghị

         Ngành giáo dục đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết số 29-NQ/TW phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đạt hiệu quả; Thực hiện tốt công tác truyền thông về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

       Quy mô trường, lớp các cấp học cơ bản ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Thực hiện hiệu quả việc rà soát hệ thống, quy mô trường lớp, chuyển đổi loại hình trường phổ thông dân tộc bán trú và phát triển hệ thống các trường PTDTNT. Đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh dân tộc và vùng đặc biệt khó khăn. Rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế. Công tác PCGD và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đạt nhiều kết quả.

Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua có chiều sâu, hiệu quả rõ rệt; nền nếp, kỷ cương trong trường học tiếp tục duy trì.

Quan tâm công tác phát triển đội ngũ; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng, chất lượng công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng đội ngũ ngày càng được củng cố đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đổi mới quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, công khai, dân chủ. Thực hiện có hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; Làm tốt công tác phụ đạo cho học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên; chất lượng giáo dục các cấp học từng bước được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hệ thống thư viện trường học ở các đơn vị được tăng cường theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hóa, theo chuẩn quốc gia.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên với nhiều đổi mới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề, đột xuất, chú trọng kiểm tra sau thanh tra. Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm theo hướng thực chất, hiệu quả.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực vẫn tồn tại một số hạn chế như: cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ cho đổi mới GDĐT. Trang thiết bị giáo dục ở nhiều đơn vị còn thiếu, chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Việc quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học ở một số nhà trường hiệu quả còn thấp.

Một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế về năng lực, tinh thần trách nhiệm và chưa ý thức trong việc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chưa tiếp cận được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh. Việc khắc phục hạn chế sau thanh tra, kiểm tra ở một số nơi còn chậm, chưa kịp thời.

Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao; việc giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước còn thiếu các điều kiện cần thiết để triển khai; sự phối hợp với gia đình và xã hội trong quản lý và giáo dục, bảo đảm an toàn cho học sinh ở một số nơi còn chưa chặt chẽ.

          Đối với công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 – 2017, quy mô mạng lưới trường học được quy hoạch hợp lý. Cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có nhận thức cao về nhiệm vụ và trách nhiệm; nhiệt tình, tâm huyết, không quản ngại khó khăn để huy động, duy trì số lượng học sinh và thực hiện các hoạt động giáo dục. Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn, giáo viên dạy giỏi cấp học ngày càng tăng, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ngày càng hiệu quả. Chất lượng các hoạt động giáo dục được nâng cao, các cuộc vận động, phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Công tác xã hội hóa giáo dục từng bước được đẩy mạnh. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò và nhiệm vụ về công tác trường chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các nguồn lực huy động hỗ trợ cho giáo dục được sử dụng hiệu quả và tác dụng tốt cho các nhà trường. Các trường đạt chuẩn quốc gia đã khẳng định được chất lượng giáo dục, tạo được uy tín và niềm tin đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các bậc phụ huynh học sinh cũng như toàn xã hội.

Tuy nhiên tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia còn thấp so với tỉ lệ chung của cả nước; cơ sở vật chất mặc dù đã được quan tâm nhưng vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng với các tiêu chí xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; một số cán bộ quản lý chưa thực sự tích cực với công việc được giao, còn hạn chế về năng lực, thiếu tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, chưa tích cực tham mưu. Đội ngũ giáo viên còn có những hạn chế: Chưa đồng bộ về đào tạo, một số giáo viên chưa thực sự tâm huyết với nghề, năng lực chuyên môn chưa tương xứng với bằng cấp đào tạo, ngại đổi mới; giáo viên tiếng Anh, Tin học còn thiếu, yếu chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay. Nhiều trường, trong chu kỳ công nhận không chủ động rà soát, củng cố, hoàn thiện các điều kiện nên không duy trì, công nhận lại được theo quy định; một số đơn vị trường đã đạt chuẩn nhưng do nhiều yếu tố không đảm bảo tính bền vững, liên tục dẫn đến nguy cơ mất chuẩn sau 5 năm được công nhận.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị      

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành giáo dục thời gian qua trong thực hiện Nghị quyết 29 và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới ngành giáo dục tỉnh cần: Tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết 29 và chủ trương, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh; tập trung chỉ đạo công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để dầu tư cho giáo dục; tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác giáo dục. Cùng đó, các cấp, các ngành cần có các giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thực hiện đổi mới quản lý nhà nước về GDĐT.

       Nhân dịp này có 14 tập thể và 23 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh về các thành tích trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1997 – 2017.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể tại hội nghị.