► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. UBND TINH PHE DUYET DE AN XAY DUNG- CAI...


UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG- CẢI TẠO- SỬA CHỮA NHÀ VỆ SINH CHO CÁC TRƯỜNG- ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

Số lượt xem130;Thời gian10.5.2019-11:25;Người đăngNguyễn Chí Thức

UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG, CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ VỆ SINH CHO CÁC TRƯỜNG, ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

 

Phòng Kế hoạch – Tài chính

      Thực hiện Nghị quyết số 77-NQ/TU ngày 21/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2019; Thông báo số 717/TB-HĐND ngày 10/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý và sử dụng công trình vệ sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

      Ngày 08/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Kèm theo Quyết định số 838/QĐ-UBND), với mục tiêu xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh cho các điểm trường không có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh tạm, xuống cấp nghiêm trọng không sử dụng được để bảo đảm bước vào năm học 2019 - 2020 không còn điểm trường không có nhà vệ sinh. Tăng cường trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nhà vệ sinh trong trường học trên địa bàn tỉnh.

      Nhiệm vụ chủ yếu của Đề án là đầu tư xây dựng mới, cải tạo sửa chữa 303 nhà vệ sinh cho 303 điểm trường, trong đó: Xây mới 193 nhà vệ sinh cho các điểm trường không có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh tạm, hư hỏng nặng, gồm: 80 điểm trường mầm non, 94 điểm trường tiểu học và 19 điểm trường trung học cơ sở; Cải tạo sửa chữa 110 nhà vệ sinh cho các điểm trường có nhà vệ sinh nhưng bị hư hỏng nhẹ hoặc điểm trường có nhà vệ sinh tạm nhưng có số giáo viên và học sinh ít, gồm: 48 điểm trường mầm non, 45 điểm trường tiểu học và 17 điểm trường trung học cơ sở. Đề án sẽ hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2019, bàn giao và đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2019 - 2020.

      Khái toán nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án là 41.495 triệu đồng, trong đó: Kinh phí xây dựng mới 193 nhà vệ sinh cho các điểm trường là 35.415 triệu đồng; kinh phí cải tạo sửa chữa 110 nhà vệ sinh: 6.080 triệu đồng.

      Cơ cấu phân bổ vốn: Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 17.377 triệu đồng (41,9%); ngân sách cấp huyện 15.473 triệu đồng (37,3%); nguồn xã hội hóa đóng góp bằng tiền, vật chất, công sức lao động, dịch vụ tư vấn và chuyên môn trong việc xây dựng đề án 8.645 triệu đồng (20,8%).

      Để Đề án hoàn thành đúng mục tiêu, kế hoạch, yêu cầu đề ra cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu.

      - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác đầu tư xây dựng nhà vệ sinh tại các điểm trường năm 2019, đảm bảo phù hợp thực tiễn và nhu cầu sử dụng của giáo viên và học sinh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của cơ quản quản lý nhà nước, giám sát cộng đồng và của đơn vị sử dụng đối với việc thực hiện Đề án. Nâng cao hiệu quả sử dụng nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục đảm bảo vệ sinh góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường, vệ sinh chung trong trường học.

      - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng và chính quyền, các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng dân cư về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện Đề án, tích cực tham gia thực hiện Đề án và ủng hộ, giúp đỡ khi triển khai thực hiện Đề án ở địa phương. Tuyên truyền, vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các cá nhân ủng hộ, tài trợ xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh trường học bằng hình thức đa dạng (kinh phí, vật liệu, ngày công, giờ công...) góp phần hoàn thành Đề án và cải thiện cơ sở vật chất trường học tại địa phương.

      - Chủ đầu tư (UBND các huyện, thành phố) tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa; Giao nhiệm vụ cho cán bộ tại các Ban quản lý dự án của huyện, thành phố thực hiện quản lý dự án và giám sát thi công, kết hợp với Ban giám sát cộng đồng được thành lập tại các trường để thực hiện quản lý đầu tư xây dựng góp phần tăng cường vai trò của nhân dân trong thực hiện Đề án. Thực hiện công tác xã hội hóa bằng vật chất cho Đề án dưới các dạng khác nhau; Đóng góp bằng tiền, công sức lao động, dịch vụ tư vấn và chuyên môn trong việc thực hiện Đề án.

      - Nâng cao hiệu quả sử dụng công trình vệ sinh trong trường học. Thực hiện các giải pháp nhằm bảo quản cơ sở vật chất trường học nói chung và các công trình vệ sinh trong trường học nói riêng. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cơ sở giáo dục tổ chức quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả các công trình vệ sinh, có giải pháp giữ gìn vệ sinh chung góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn trong trường học nâng cao chất lượng sức khỏe cho giáo viên, học sinh.