► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

  1. Trang chủ
  2. Tin hoạt động
  3. XAY DUNG VA TRIEN KHAI QUY TAC UNG XU...


XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC

Số lượt xem191;Thời gian23.7.2019-07:48;Người đăngLương Ánh Tuyết

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC

                                                                                                       Lê Trường - Sở Giáo dục và Đào tạo

Thấm nhuần tư tưởng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã quán triệt sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa nền tảng tinh thần của xã hội. Văn hóa nhà trường là một hệ thống giá trị, bao gồm cả những giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Văn hóa nhà trường biểu hiện trong tầm nhìn, mục tiêu, các giá trị, phong cách lãnh đạo, quản lý, truyền thống tôn sư trọng đạo, ứng xử văn hóa nhà trường. Có thể nói văn hóa nhà trường là yếu tố rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước trở thành những con người sống có có lý tưởng tốt đẹp, có nhân cách tốt, có đủ tri thức để trở thành những công dân tốt.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đang mở ra nhiều triển vọng phát triển giáo dục; đồng thời cũng có những thách thức với sự phát triển giáo dục, đào tạo. Những thách thức, tồn tại trong giáo dục mà chúng ta cần phải quan tâm như: việc xây dựng giá trị, chuẩn mực, niềm tin và hành vi ứng xử của các thành viên trong nhà trường chưa được quan tâm thỏa đáng và chưa thể hiện được nét riêng trong bản sắc văn hóa nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Quy tắc ứng xử trong trường học là những chuẩn mực, giá trị và hành vi ứng xử văn hóa thông qua các hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập…, nhằm điều chỉnh cách thức ứng xử của mọi thành viên trong nhà trường theo thuần phong mỹ tục; tạo môi trường làm việc, học tập thân thiện, trách nhiệm, cởi mở, trung thực, văn minh. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị, nhà trường xây dựng và triển khai thực hiện. Trong bài viết này xin nêu một số nội dung mà các cơ sở giáo dục cần quan tâm khi xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Nguyên tắc xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa phải bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống và hoàn thiện nhân cách học sinh; phù hợp với chuẩn mực đạo đức đã được xã hội thừa nhận; phù hợp với quy định của pháp luật; phù hợp với mục tiêu, đặc điểm của nhà trường; đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi; bảo đảm tính dân chủ và nhân văn. Khi nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa tại đơn vị phải cụ thể, phù hợp với cấp học. Các nhà trường cần xây dựng quan hệ ứng xử giữa các thành viên chuẩn mực, theo đúng tinh thần, nâng cao năng lực trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Quy tắc ứng xử phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, quy định rõ những điều cần làm, không được làm. Nội dung phải được thảo luận dân chủ và đồng thuận của các thành viên trong nhà trường, thể hiện được mối quan hệ nhân văn và thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường. Phải được theo dõi, kiểm tra, đánh giá, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hiện nay, do tác động từ nhiều mặt xã hội nên các em học sinh dễ vi phạm một số nội quy nhà trường. Mặc khác, việc giải quyết tình huống sư phạm của một số giáo viên đôi lúc còn hạn chế nên dẫn đến sự bất đồng giữa giáo viên và học sinh, nhất là đối với những em học sinh có cá tính đặc biệt. Việc quan tâm xây dựng nét văn hóa, truyền thống của nhà trường chưa được chú trọng. Để giải quyết các hạn chế nêu trên, các nhà trường cần tập trung giải quyết một số vấn đề trong việc xây dựng văn hóa nhà trường như: Tăng cường vai trò của hiệu trưởng trên nhiều mặt, trong đó tập trung xây dựng văn hóa nhà trường; nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hoá nhà trường; tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tự học nâng cao trình độ, chuyên môn, tay nghề, kinh nghiệm ứng xử tình huống sư phạm; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, phụ huynh học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh.

Quy tắc ứng xử văn hoá trong trường học cần được các nhà trường xây dựng, ban hành trước năm học mới 2019-2020 để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học. Đây sẽ là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng văn hóa ứng xử trường học hiệu quả trong thời gian tới. Xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa nhà trường sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay./.