► Hãy nhanh nhẹn khi nghe, từ từ khi nói, và đừng vội nổi giận.(James)       ► Ngày 23/02/2018 (mùng 8 tết) Sở GDĐT tổ chức tết trồng cây tại trường THPT Na Dương, huyện Lộc Bình.

   slide show   Lịch hoạt động tuần   

Thứ / Ngày, tháng, năm Nội dung công việc

   Tin mới cập nhật

Quyết định ban hành chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức phòng GD&ĐT huyện
[27.9.2018; 09:39]

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Số: 03/2016/QĐ-UBND Hữu Lũng, ngày 22 tháng 6 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, ...


   Cơ chế chính sách

   Văn bản điều hành

Quyết định ban hành chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức phòng GD&ĐT huyện
[27.9.2018; 09:39]

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh ...